این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > هیأت اجرایی کنفرانس
.: هیأت اجرایی کنفرانس

 
دکتر علی صنایعی
رئیس پژوهشكده مديریت دانشگاه اصفهان
(دبیر کل کنفرانس)

 
دکتر بهرام خیری 
(دبیر علمی کنفرانس)دکتر کوروش حمیدی 
(دبیر اجرایی کنفرانس)