این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه تحقیقات بازار
.: کارگروه تحقیقات بازار

 کارگروه های تحقیقات بازار 

 

1- موسسه تحقیقات بازاریابی آگاه  

 

2- شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (EMRC)

 

3- شرکت تحقیقات بازار جی اف کی GFK

 

4- شرکت آمارگران تفکر ایده آل